שומות למס שבח

בעת מכירת נכס, המושפע מזכויות בנייה נוספות יש לערוך חוות דעת לפיצול התמורה המתקבלת לשני חלקים.

החלק המתייחס לבנוי בפועל והחלק המתייחס לזכויות הבניה  הנוספות, לפיו תחול חובת תשלום מיסים עבור זכויות הבניה הנוספות, בגינו יידרש בעל המקרקעין לשלם מס שבח. 

משרדנו מתמחה בחוות דעת שמאיות לצורך הגשתן למס שבח כאשר המחיר ששולם בגין העסקה משקף זכויות בנייה נוספות.