היטל השבחה

"היטל השבחה" הינו היטל המוטל על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגין השבחה של מקרקעין, כתוצאה מאישור תוכנית בניין עיר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. היטל ההשבחה מוטל בעת "מימוש" במקרקעין שהינו מכירה או קבלת היתר בנייה.

היטל מוטל על תוספת זכויות בנייה והתרת שימושים שלא הותרו קודם. בעת הליך המכירה החבות בהיטל השבחה חלה על המוכר ואי אפשר לדחות אותה לעת הבנייה של הקונה, וכי כתנאי להעברת הנכס בטאבו יידרש המוכר על ידי העירייה לשלם את היטל ההשבחה.

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת להערכת צפי להיטל השבחה, "שומות נגדיות" המוגשות בגין שומות היטל השבחה של וועדות מקומיות, ליווי הלקוח בפני הליך שמאי מכריע בהתאם לתיקון 84 לחוק התכנון והבנייה, ליווי בפני וועדות ערר לפיצויים ולהיטל השבחה. כל זאת הודות ליידע הרב שנצבר במסגרת עבודתי מספר שנים אצל שמאית מכריעה בהתאם לתיקון 84 לחוק התכנון והבניה וכן במספר משרדים מובילים