איחוד וחלוקה

משרדנו מציע ייעוץ וליווי שמאי לתכניות בניין עיר הכוללות איחוד וחלוקה, עריכה ובדיקת טבלאות איזון והקצאה שבהם הוקצו זכויות לבעלים וכן הגשת התנגדות במקרים בהם התכנית פוגעת בזכויותיהם.

בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965 נקבעו הוראות לעניין עריכת תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמה או שלא בהסכמה לבעלי המקרקעין.

החוק מאפשר לרשות התכנונית לבצע תכנית חלוקה חדשה ובמסגרתה לשנות את צורת החלקות, השימושים המותרים בהן וכן את זהות בעליהן, כאשר המטרה העומדת לנגד עיני המחוקקים היא קידום אינטרסים של בעלי השטח לצד שמירה על אינטרסים ציבוריים.